+90 850 307 5 307 Ücretsiz Danışmanlık için
Pazartesi - Cumartesi 09.00 - 19.00
Gizlilik Politikası
Türkiye Dental

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bağlayıcı nitelikte yükümlülük, ilke ve usuller belirlemektir. kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında.

Bu kişisel veri koruma bilgileri, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı açıklamaktadır ve Ltd. tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi aktarır, kullanır ve korur. İHT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş . (bundan sonra KLİNİK olarak anılacaktır).

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” ve/veya “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz yalnızca Veri Sorumlusu sıfatıyla kliniğimiz tarafından açıklanan çerçevede işlenecektir. altında ve Sağlık Bakanlığının düzenlemelerine ve diğer mevzuata uygun olarak.

 1. Tarafımızdan Toplanan Kişisel Verileriniz

Verdiğimiz sağlık hizmetleri çerçevesinde hastalarımızdan sayısız bilgi topluyoruz. Tarafımızca toplanan söz konusu bilgiler her koşulda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan veri işleme ilke ve koşullarına uygun olarak toplanmaktadır. Bölüm 2de açıklanan amaçlar doğrultusunda sizden topladığımız bilgiler şunları içerebilir:

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, medeni hali, cinsiyeti, kan grubu, sigorta ve/veya hasta protokol numarası ve diğer kimlik verileri,

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,

Çağrı merkezi standartlarına uygun olarak müşteri temsilcileri veya hasta hizmetleri tarafından tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile e-posta, mektup veya diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
Sadece fişte yer alan kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortası ve SGK verilerine ilişkin verileriniz,
Sağlık Bilgileriniz: Reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hasta tıbbi raporlarınız, teşhis verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, her türlü sağlık bilgileriniz ve tedavi sırasında veya tedavi sırasında elde edilen verileriniz. tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sonucu,

Hastalar tarafından doldurulan anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi geri bildirimleriniz,

Hastalar tarafından doldurulan anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi geri bildirimleriniz,

Kliniğimizde mevzuata uygun olarak ortak alanlarda sürekli kayıt altına alınan kamera kayıtlarından elde edilen ses ve görüntüleriniz,

Polikliniğimize ait tüm internet sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 sayılı Kanun gereğince; veri sorumlusu olarak kliniğimiz, sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak alınan kişisel verileri:

 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Teşkilat Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Gizliliği Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 2. Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının planlanması ve yönetimi,
 3. Polikliniğimizin operasyon planlaması ve yönetimi,
 4. Randevunuz varsa randevu hakkında sizi bilgilendirmek,
 5. İstenilen bilgilerin ilgili mevzuata uygun olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması,
 6. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullandığınız sağlık hizmetlerinin analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması,
 7. Kimliğinizin doğrulanması,
 8. Kullanılan sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 9. İlgili mevzuat uyarınca muhafaza edilmesi gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin korunması,
 10. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi makamların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 11. Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında talep edilen bilgilerin özel sigorta şirketleri ile paylaşılması,
 12. Kalite iyileştirme faaliyetleri ve risk yönetimini gerçekleştirmek,
 13. Sağlık hizmetlerimiz kapsamında hasta memnuniyetini ölçmek ve tüm soru ve şikayetlerinize yanıt vermek,
 14. Hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçilmesi (e-posta, sms, arama yoluyla bilgilendirme),
 15. İlaç veya tıbbi cihaz temini,

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin artırılması, bunlara ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.

 1. Verilerinizin Kişi ve Kuruluşlara Aktarılması

3.1. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel bilgileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve resmi kurumların talebi üzerine verileriniz işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olarak paylaşılabilecektir. mevzuatın izin verdiği durumlarda (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar, talep etmeye yetkili tüm resmi kurumlar vb.)

3.2. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla talep kapsamı ile sınırlı olarak aşağıdaki kişilerle paylaşılacaktır:

 • Yukarıda 2. Bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyinin sağlanması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Gizliliği Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile izin verilen kurum veya kuruluşlar, Özel Sigorta şirketler,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türk Eczacılar Birliği,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız yerli/yabancı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda klinik avukatlarımız,
 • Kurumlarımızı denetlemeye yetkili resmi kurum temsilcileri,
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel bilgileriniz, kliniğimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerine uymak amacıyla yukarıda belirtilen amaçlara hizmet ettiği sürece her türlü sözlü, yazılı ve dijital iletişim yoluyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak kliniğimiz tarafından işlendiği ölçüde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Sağlık Mevzuatı gereği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazasına ilişkin kanuni zorunluluk saklı kalmak kaydıyla, 7 sayılı Kanunun 6698. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme kapsamında yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep ediniz.
 • Kliniğimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kliniğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınacaktır.
 1. Veri Güvenliği

Kliniğimiz olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami önem verdiğimizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerine uygun olarak alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini aldığımızı, kişisel verilerin korunması bilinciyle hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde veri güvenliğinin ön planda tutulduğunu ve söz konusu güvenlik önlemlerinin olası tüm riskler göz önünde bulundurularak, teknolojik imkanlar göz önünde bulundurularak uygulandığını ve bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterildiğini,

Whatsapp
Avatar
Türkiye Dental online
Merhaba
Türkiye Dental'e hoş geldiniz.
Bizimle iletişime geçtiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Sizi gülümsetmek için buradayız :)
Size nasıl yardım edebilirim?